Selecteer een pagina

Projecten

Biologische bestrijding wieren, Golfpark Zeewolde

Voor onze opdrachtgever, Golfpark Zeewolde hebben we ruim 5.400 waterslakken geleverd om de wieren op de bodem, op de waterplanten en in de waterkolom te bestrijden. Hiervoor is een mix gebruikt van moerasslakken, posthoornslakken en poelslakken. Hiermee is een grote spreiding aangebracht in voedselvoorkeur.

Parkeergarage-vijver aanplant, VvE de Hoefsmidt

Voor VvE de Hoefsmidt in Amsterdam hebben we een mooi aanplant project mogen doen ter bevordering van de biodiversiteit en de zuivering. Hierdoor daalde de beheerkosten en de waterverspilling. Het betrof een grote ondiepe vijver bovenop de parkeergarage.

Verbetering van de leefomgeving met circulaire kisten waterplanten, Heliport Rotterdam

Voor Gemeente Rotterdam hebben we de waterpartijen bij Heliport voorzien van meer dan honderd circulaire kisten met waterplanten. De extra waterplanten reduceren de voedselrijkheid en gaat daarmee kroosontwikkeling tegen.

Natuurlijk gezuiverde zwem- en visvijver, Camping Horstmannsbos

Natuurlijk gezuiverde zwem- en visvijver. Volledig gezuiverd door duizenden inheemse helofyten, zoetwatermosselen en zoetwaterslakken.

Aangeplant en aangebracht door Adviesbureau De Waal.

Natuurvriendelijke oevers en plantenbakken, Gemeente Apeldoorn

Voor de Gemeente Apeldoorn zijn door Adviesbureau De Waal duizenden inheemse planten aangebracht op de oevers, in de plantenbakken en in het water aan de Talmastraat te Apeldoorn. 

Aanbrengen wiepen met helofyten tegen afkalving van de oever, Dutch Water Tech

In Rosmalen zijn er naast de oever van de Groote Wielen wiepen aangebracht tegen het afkalven van de oever. In de wiepen zijn vervolgens oeverplanten aangebracht die zodra de wiepen vergaan de functie zullen overnemen. Daarnaast is ook de volledige oever aangeplant met soorten die de grond goed vasthouden om verdere afkalving te voorkomen en is er ondergedoken vegetatie aangebracht tussen de wiepen.

Herintroductie van Krabbenscheer in De Molenpolder, Waternet

In de Molenpolder zijn door Adviesbureau de Waal 5 kooien van 50m2 gebouwd met in iedere kooi 1.000 krabbenscheren. Dit pilot-project is in opdracht van Waternet om te onderzoeken of het mogelijk is Krabbenscheren te herintoduceren in de Molenpolder (Natura200 gebied).

Herintroductie ondergedoken vegetatie Sterkselsche Aa, Waterschap de Dommel

Voor Waterschap de Dommel zijn door Adviesbureau de Waal tientallen KRW-soorten aangebracht in een bovenstrooms deel van de Sterkselsche Aa. Deze soorten zijn hier aangebracht om te voldoen aan de Kaderrichtlijn water en de biodiversiteit te vergroten.

Groensingel grootste drijvende zonnepanelenpark van de wereld op China na, Dutch Water Tech

Door Adviesbureau De Waal is rondom het zonnenpanelenpark dat zich bevindt op de Uivermeertjes een groensingel aangebracht met daarin duizenden helofyten. Deze helofyten bieden schuilplaatsen voor vissen en andere waterorganismen en voorkomen daarbij horizonvervuiling door de Zonnepanelen. Dit is het grootste zonnepanelenpark van de wereld op China na.

Risico gestuurde instanthoudingsplannen voor waterbodems, Rijkswaterstaat

Het opzetten, uitwerken en digitaal leveren van instanthoudingsplannen voor de waterbodem van 27 watersysteemdelen, verdeeld over de 3 waterdistricten van Dienst Zuid-Holland. Voor een groot aantal watersysteemdelen zijn de instanthoudingsplannen van de Dienst opgewerkt naar een nieuw landelijk format en waar nodig aangevuld. Voor de nog ontbrekende watersysteemdelen is een volledig nieuw plan uitgewerkt.

Adviesrapportage voor het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit, Netl

In kraggenburg is door Adviesbureau De Waal voor Netl en bij Netl een adviesrapportage gemaakt voor het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit.

Aanplant Proosmeer Wagenborgen, Dutch Water Tech

In overleg met Waterschap Noorderzijlvest is het Proosmeer aangeplant met diverse inheemse ondergedoken vegetatie en drijfplanten. De gebruikte soorten zijn Glanzend fonteinkruid, Doorgroeid fonteinkruid, Brede waterpest en Grof Hoornblad. 

Aanleg vispaaiplaats eiland in de Waal, Waterschap Hollandse Delta

In Rijsoord is door Adviesbureau De Waal een vispaaiplaats gerealiseerd in het kader van de KRW. Hiervoor zijn circa 25 soorten helofyten, drijfplanten, waterlelies en ondergedoken vegetatie aangebracht.

Verwijderen invasieve exoot, Gemeente Almere

In Almere is door Adviesbureau de Waal in samenwerking met Krinkels de invasieve exoot Colombiaanse Wolffia verwijderd uit de vijvers van de Hennahof. Hierbij is gewerkt met netten met zeer fijne maas i.v.m. de miniscule grote van deze invasieve kroossoort. Daarnaast is ook het wier uit de vijvers verwijderd.

Aanplant recreatieplas Proostmeer, Dutch Water Tech

In samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest is door Adviesbureau De Waal de recreatieplas Proostmeer aangeplant met meer dan 1.000 inheemse ondergedoken vegetatie, zoals fonteinkruiden en brede waterpest.

Expert-oordeel inzake: wateroverlast, Vereniging Molendijk-Hoefweg

Door Adviesbureau De Waal is in Oost-Voorne een Expert- oordeel opgesteld voor vereniging Molendijk-Hoefweg. Na wijzigingen in het landschap en de ophogingen van naastgelegen percelen is bij de vereniging in toenemende mate wateroverlast ervaren. In de rol van expert is het verband gelegd tussen de twee ervaringen en is er een wetenschappelijke onderbouwing gemaakt.

Aanplant en beheer vijver, Dierenweide Emmeloord

Door Adviesbureau de Waal is de vijver (4.000 m2) van de Dierenweide in Emmeloord aangeplant met diverse inheemse soorten. Daarnaast wordt het beheer ook uitgevoerd door Adviesbureau De Waal en worden er geregeld nog soorten toegevoegd.

Flora-inventarisatie Sterkselsche Aa, Waterschap De Dommel

Voor Waterschap De Dommel is er door Adviesbureau De Waal een flora-inventarisatie uitgevoerd naar de voorkomende KRW-soorten in de beek. Deze inventarisatie is het voor- en najaar na uitvoer van herintroductie van verschillende KRW-soorten uitgevoerd om in kaart te brengen hoe deze zijn aangeslagen.

Aanplant chimpanseeverblijf, Burgers Zoo

Adviesbureau De Waal heeft chimpansee-proof ondergedoken vegetatie geleverd en aangebracht in het chimpanseeverblijf van Burger Zoo.

Drijvend Groen in Rhoon, Dutch Water Tech

In samenwerking met Dutch Watertech zijn er drijvende eilanden met daarop verschillende Helofyten aangebracht in de sloten van Rhoon, Portugaal, Barendrecht en Ridderkerk. Deze eilanden bieden vervolgens weer schuilplaatsen voor vissen en werken daarnaast als fauna uittreedplaats.

Pilotproject Waternet herintroductie ondergedoken vegetatie, Waternet

Wij hebben ondergedoken vegetatie geleverd en gesponsort voor een pilot project van Waternet voor de herintroductie van ondergedoken waterplanten. Dit project werdt uitgevoerd door enkele stagiares van het UVA.

Aanplant van de watervegetatie op de Floriade in Almere 2022, Sanoh bouw

De onderwatervegetatie, drijfplanten, waterlelies en helofyten die werden gebruikt op het Thailand paviljoen van de Floriade zijn geleverd en aangeplant door Adviesbureau De Waal. Daarnaast zijn deze planten aan het eind van de Floriade ook weer door ons verwijderd.

Biodiverse golfvijver, Golfclub Zeewolde

Voor Golfclub Zeewolde heeft Adviesbureau De Waal de vijver op de golfbaan aangeplant met ruim duizend diverse inheemse en bloeiende soorten. Onder andere diverse ondergedoken vegetatie, drijfplanten, waterlelies en helofyten.

Innovatieve damwand plantenbakken, ReefSystems

Adviesbureau De Waal levert de planten voor de innovatieve damwand plantenbakken van ReefSystems. Op diverse locaties worden deze plantenbakken aangebracht en leveren hier een impuls voor de biodiversiteit waar dit voorheen niet mogelijk was, door het gebruik van damwand.

Aanplant met vraatbescherming, Waterschap Hollandse Delta

Door Adviesbureau De Waal zijn enkele honderden meters oever aangeplant met circa 30 soorten helofyten en ondergedoken vegetatie. Deze planten zijn beschermd doormiddel van ProCrates.

Aanplant Sluiskil (bovenstrooms deel Dordtse Biesbosch), Boer Jan Willemsens

In samenwerking met Waterschap Hollandse Delta is voor boer Jan Willemsens het bovenstrooms deel van de Dordtse Biesbosch bij Sluiskil aangeplant. Het ging om 8000 m2 KRW type M6. Hier zijn 40 soorten aangebracht waaronder de uitgestorven inheemse waternoot en de zeldzame Rietorchis en Moeraswespenorchis.

Aanplant moerasdeel en drijvende eilanden, Dutch Water Tech

In opdracht van Dutch Water Tech is Hamelspoel aangeplant met diverse moerasplanten en is er een drijvend eiland in het midden van de plas aangebracht. Dit is gedaan om de kans op vissterfte door stratificatie te verkleinen. Daarnaast zijn er mosselen aangebracht om het doorzicht van de plas te vergroten.

Aanbrengen wiepen tegen afkalving oever, Dutch Water Tech

In opdracht van Dutch Water Tech is de sloot langs de Romeinenzoom in Meern voorzien van wiepen tegen het verder afkalven van de oever. De wiepen en de oever zijn vervolgens voorzien van helofyten tegen het verder afkalven. De helofyten in de wiepen zullen met de tijd de functie van de wiepen overnemen.

 

Habitatherstel voor de poelkikker, ProRail

In samenwerking met Vertisol en PLAT bos- en natuurbeheer, is door Adviesbureau De Waal in Den Horn binnen 3 weken circa 45.000 m2 spoorsloot aangeplant met ruim 30.000 helofyten, drijfplanten en ondergedoken vegetatie. Dit was onderdeel van een habitatherstelproject voor de poelkikker na aanleg van een nieuwe spoorsloot i.v.m. spoorverbreding.

Aanplant stadsvijver Paleiskwartier, Dutch Water Tech

In opdracht van Dutch Water Tech is door Adviesbureau de Waal de stadsvijver (16.000 m2) boven de parkeergarage van het Paleiskwartier aangeplant met diverse ondergedoken vegetatie, drijfplanten en helofyten. Alle planten zijn beschermd doormiddel van kooien tegen vraat van watervogels.

Voorlichting en cursussen, Adviesbureau De Waal

Door Adviesbureau De Waal worden regelmatig cursussen, lezingen en voorlichting gegeven. Dit wordt zowel gedaan aan particulieren als aan hoveniers en waterprofessionals. Tijdens deze cursussen richten wij ons vooral op hoe er met inheemse planten en dieren kan worden gestuurd op een gezond watersysteem.

Daarnaast heeft Adviesbureau De Waal ook lesstof ontwikkeld voor Aeres MBO Barneveld besluithouders van vissen (BHVD vissen).

Onderhoud telemetrie opstellingen, Waterschap Zuiderzeeland

Voor Waterschap Zuiderzeeland zijn door Adviesbureau De Waal de telemetrie opstellingen onderhouden. Voor een onderzoek naar het verloop van zuurstofconcentraties gedurende dag was het noodzakelijk om elke 2 weken de sensoren te reinigen.

Inheemse soorten voor iedereen, Vijvermeester.nl

Om inheemse soorten voor iedereen beschikbaar te krijgen heeft Adviesbureau De Waal de website vijvermeester.nl opgericht. Via deze website kan iedereen aan inheemse planten komen voor in zijn of haar watersysteem. Op deze manier kan iedereen bijdragen aan een betere biodiversiteit en wordt de verspreiding van exoten gereduceerd.

Wierbestrijding in de vijvers van de Beeldentuin Anningahof, Dhr. Hip Anninga

In vijvers van de Beeldentuin Anningahof in Zwolle zijn door Adviesbureau De Waal duizenden slakken aangebracht ter bestrijding van het wier. Daarnaast zijn er ook honderden helofyten aangebracht om instuif van wierkiemen uit het omliggende braakliggende gebied tegen te gaan.

Aanplant campingvijver, Camping Eikenhof

Door Adviesbureau De Waal is voor Camping Eikenhof een beplantingsplan opgesteld. Na akkoord op het beplantingsplan zijn de planten zowel geleverd als aangebracht door Adviesbureau De Waal.